Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemeen


Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
*diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, (online) training(en) en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
* opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.

* Consument: de persoon, onderneming of instantie die een fysiek product bestelt en betaalt op www.ontdekjeheiligegraal.com .
*werkzaamheden: de werkzaamheden die Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
* opleiding: de onder de Ontdek je Heilige Graal vallende opleidingen die Rianne van Kuil / Wildflower Media aanbiedt en die de opdrachtgever via de website kan bestellen en kan volgen;
* (digitale) product: het (digitale) product, zoals boeken, E-books of prints die Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media aanbiedt en dat de opdrachtgever/consument via de website kan bestellen;
* website: de website www.ontdekjeheiligegraal.com die door Wildflower Media wordt beheerd.
* opdrachtnemer: Wildflower Media, KvK nr.: 09170726 die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden als dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgeverschriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van artikel 3 lid 1. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een bindende overeenkomst conform artikel 3 houdt voor de opdrachtnemer een
inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is
gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten
verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde adviseur, trainer of
coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn
verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of
onvolledige gegevens.

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig
aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven
in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde
honorarium te voldoen.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij
voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Betaling
1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per prestatie c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting
(B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
3. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders vermeld, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door opdrachtnemer en zal hijnogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 8 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer in verzuim is. In zulks geval is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
6.  Indien er wordt afgesproken dat er door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient het volledige bedrag vóór de helft van de duur van de training te worden voldaan mits anders afgesproken.
7. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.
9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) te eisen, zoals maar niet beperkt tot een door opdrachtgever te voldoen voorschot. 
11. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 9. Incassokosten`
1. Ingeval opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer om zijn vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en
vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet op
basis van een resultaatsverbintenis.
2. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden
gesteld voor de door opdrachtgever tijdens een coaching sessie op een door
opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade indien deze
toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer
zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien
dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.
3.  In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel
10.2, dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer (inclusief eventuele werknemers,
vennoten en personen waarmee opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft
gesloten),  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond,
beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever –
waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met
inbegrip van winstderving –  beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van €5.000,-.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.

Artikel 11. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
Bij opleidingen, trainingen of coachtrajecten
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in
welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door
deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever van een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft
het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of
coachingstraject schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van
opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is
ontvangen door opdrachtnemer.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang
van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden, tenzij
opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet
meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is opdrachtgever verplicht om (een deel
van) deze kosten te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de cursus,
training, begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van
het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering
binnen 2 weken het volledige bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden. 
5. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 80 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 12. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg
tot een redelijke oplossing trachten te komen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten
indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij
bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd
is zijn verplichtingen na te komen.
3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid
bedoeld.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Workshops (lesweekenden of -weken)
Neemt u deel aan een workshop (lesweekend of -week) van Ontdek je Heilige Graal,
dan gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden zoals in artikel 11 omschreven.
Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan hebben zij recht op
terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het
arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

HOOFDSTUK 2: OPLEIDING EN DIGITALE PRODUCTEN

Artikel 1 Productspecificaties en fouten
1. De wezenlijke kenmerken van opleidingen en (digitale) producten van Ontdek je
Heilige Graal zijn omschreven op de website.
2. Ontdek je Heilige Graal kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de
website.
3. Het assortiment aan (online) producten en/of diensten dat op de website wordt
aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden
1. Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform
hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag
worden.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te
omzeilen dan wel te kraken.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te
gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Ontdek je Heilige
Graal of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de
website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de
website succesvol heeft doorlopen.
2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever
heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Wildflower
Publishing (onderdeel van Wildflower Media) en/of Wildflower Media een
bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen
bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen
met Ontdek je Heilige Graal of Wildflower Media.

Artikel 4. Herroepingsrecht
1. Daar waar de opleiding en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde opleiding of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de opleiding en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de opleiding en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal Wildflower Media pas overgaan tot de levering van de opleiding of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.
3. Daar waar het om fysieke producten gaat, is het herroepingsrecht van toepassing. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 14-daagse bedenktermijn door middel van een mail aan de helpdesk met de vraag om herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Ontdek je Heilige Graal en/of Wildflower Media.
4. Dit doet de consument zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde melding door het product terug te sturen, of te overhandigen aan (een gemachtigde van) de Ontdek je Heilige Graal en/of Wildflower Media. Dit hoeft niet als Ontdek je Heilige Graal en/of Wildflower Media heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media bij
herroeping

1. Als Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media aanbiedt het product zelf af te halen, mag Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 5. Opleiding en account
1. De opleiding wordt via Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media ter beschikking gesteld. De opdrachtgever kan via zijn account op Ontdek je Heilige Graal de opleiding volgen.
2. Afhankelijk van de aangeschafte cursus/opleiding is de gehele inhoud in één keer beschikbaar of druppelen de modules periodiek.
3. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website www.ontdekjeheiligegraal.com en inloggegevens. De opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media daarvan onverwijld in kennis te stellen.
4. Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De opdrachtgever erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen. Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor de opdrachtgever tijdelijk de opleiding niet kan volgen. Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de academie te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

Artikel 6 Prijzen, facturatie Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media en betaling
1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s. Tenzij anders aangegeven.
2. Voor de bestelde opleiding of het bestelde (digitale) product stuurt Ontdek je Heilige
Graal / Wildflower Media een factuur via de e-mail.
3. De opdrachtgever kan de bestelling die via de website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:  via IDeal, creditcard en ApplePay.|
4. In het geval van een termijnbetaling/abonnement legt de opdrachtgever door middels van de eerste betaling via iDeal, creditcard en ApplePay een mandaat af waardoor volgende termijnen via Mollie mogen worden geïncasseerd.

Copyright © Ontdek je Heilige Graal / Wildflower Media