Disclaimer

Disclaimer Rianne van Kuil
Deze bepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Beheer
Deze website staan onder beheer van Rianne van Kuil en Wildflower Media. De
contactgegevens zijn te vinden onder contact.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, worden door Rianne van Kuil en Wildflower Media uitdrukkelijk afgewezen. Rianne van Kuil en Wildflower Media bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Rianne van Kuil en Wildflower Media streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Rianne van Kuil en Wildflower Media wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Rianne van Kuil en Wildflower Media aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Rianne van Kuil en Wildflower Media alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden Rianne van Kuil en Wildflower Media geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Rianne van Kuil worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Rianne van Kuil en Wildflower Media dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Rianne van Kuil en Wildflower Media onderhouden en Rianne van Kuil en Wildflower Media hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Rianne van Kuil en Wildflower Media geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Rianne van Kuil en Wildflower Media dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Overnemen van teksten
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rianne van Kuil en Wildflower Media. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van ontdekjeheiligegraal.com vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat de naam Rianne van Kuil of Ontdek je Heilige Graal.
  • De naam ‘Rianne van Kuil’ of ‘Ontdek je Heilige Graal’ is een klikbare hyperlink
    welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op ontdekjeheiligegraal.com.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren
    voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van content Rianne van Kuil en Wildflower Media op websites van derden.

Virussen
Rianne van Kuil en Wildflower Media garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.